Regulamin konkursu
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu o nazwie "Na zakupy" (zwanego dalej "Konkursem") jest Agora Spółka Akcyjna, z siedzibą w (00-732) Warszawie przy ulicy Czerskiej 8/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 59944, kapitał zakładowy w wysokości: 50.937.386 PLN, wpłacony w całości, NIP 526-030-56-44, zwana dalej "Organizatorem".

Fundatorem nagród w Konkursie jest Hill and Knowlton Strategies w imieniu Lidl Polska Sklepy Spożywcze sp. z o. o., NIP: 521 10 04 285 , REGON: 010783514 zwany dalej "Fundatorem".

Konkurs zostanie przeprowadzony w serwisie internetowym na warszawa.gazeta.pl (zwany dalej "Serwisem Organizatora").

Regulamin stanowi wyłączną podstawę przeprowadzenia Konkursu i określa prawa i obowiązki jego uczestników.

Regulamin Konkursu jest dostępny w siedzibie Organizatora oraz zostanie zamieszczony na stronach Serwisu Organizatora.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

Uczestnikami Konkursu mogą być osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które spełnią warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w Konkursie tylko za zgodą swoich rodziców lub opiekunów prawnych.

Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy i stali współpracownicy Organizatora i Fundatorów oraz ich małżonkowie, dzieci , rodzice oraz rodzeństwo.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją przez uczestnika Regulaminu w całości. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, iż spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.

Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby.

§ 3. Warunki udziału i przebieg konkursu

Konkurs jest organizowany w dniu 22 września 2014 r. od godz. 13.00 do 17.00 w ten sposób, że Uczestnicy w tym terminie nadsyłają za pośrednictwem poczty e-mail odpowiedzi na pytanie konkursowe.

W treści wiadomości e-mail Uczestnik jest zobowiązany wskazać swoje imię, nazwisko (nazwiska) i numer telefonu. Odpowiedzi na pytanie konkursowe są przesyłane przez uczestników na adres e-mail: stoleczna.konkurs@agora.pl.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców, prawa i obowiązki zwycięzców

Zwycięzcy zostaną wyłonieni tylko spośród osób spełniających warunki wymienione w § 2 i 3 Regulaminu.

Spośród osób, które nadesłały odpowiedzi na adres e-mail: stoleczna.konkurs@agora.pl. Organizator nagrodzi pięciu autorów najciekawszych odpowiedzi.

W dniu 23 września 2014 r. Organizator powiadomi zwycięzców Konkursu o zdobyciu nagrody.

Nagrodzony uczestnik zobowiązany jest w terminie 1 dnia od dnia wysłania przez Organizatora zawiadomienia o prawie do nagrody wysłać pocztą elektroniczną na adres podany w zawiadomieniu, wiadomość e-mail zawierającą dane niezbędne do zrealizowania prawa do nagrody tj. imię i nazwisko, telefon kontaktowy.

§ 5. Nagrody

Nagrodą w konkursie jest kosz produktów spożywczych klasy premium od marki Lidl o wartości 80-100 zł.

Nagrody konkursowe zostaną wydane wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę.

Jeden uczestnik może otrzymać w ramach Konkursu tylko jedną nagrodę.

Zwycięzcy - 5 autorów najciekawszych odpowiedzi - zostaną powiadomieni mailowo o terminie, w którym będą mogli odebrać nagrodę w siedzibie redakcji "Gazety Wyborczej" przy ul. Czerskiej 8/10 w Warszawie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o prawie do nagrody. Nieodebranie nagrody w terminie 14 dni od daty otrzymania drogą mailową powiadomienia o terminie odbioru nagrody powoduje wygaśnięcie prawa do nagrody bez jakiegokolwiek ekwiwalentu.

Prawo do nagrody nie podlega przeniesieniu na osobę trzecią.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości związane z opóźnieniem lub niedoręczeniem powiadomienia o wygranej wynikające z błędnego podania przez nagrodzonego uczestnika Konkursu adresu email, na który zostało wysłane powiadomienie o nagrodzie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne ze stanem faktycznym podanie przez nagrodzonego uczestnika Konkursu danych kontaktowych oraz innych danych służących do identyfikacji uczestnika Konkursu oraz za wszelkie zmiany tych danych.

W celu dokonania identyfikacji wyróżniony (zwycięski) Uczestnik, przy odbiorze nagrody winien okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.

§ 5. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe uczestników Konkursu będą przetwarzane w celach przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania, wydania, odbioru i rozliczenia nagrody, a także dla celów marketingowych Organizatora.

Dane osobowe uczestników Konkursu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926. Administratorem danych osobowych jest Organizator.

Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwia udział w Konkursie.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące spraw związanych z Konkursem należy składać na piśmie wraz z uzasadnieniem do Organizatora na adres: Agora SA, ul. Czerska 8/10, 00 - 732 Warszawa, z dopiskiem "Na zakupy" w terminie 14 (czternastu) dni od daty opublikowania listy zwycięzców - bezpośrednio lub listem poleconym (decyduje data stempla pocztowego).

2. Reklamacje przesłane po upływie terminu określonego w ustępie 1 niniejszego paragrafu nie będą rozpatrywane.

3. Reklamacje dotyczące Konkursu Organizator rozpatrywać będzie w terminie 30 (trzydziestu) dni od dnia ich otrzymania.

4. Decyzja Organizatora w sprawie reklamacji dotyczących Konkursu będzie ostateczna.

§ 7. Postanowienia końcowe

1. Regulamin Konkursu jest dostępny na stronach Serwisu Organizatora.

2. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

icon/Bell Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
  Komentarze
  Zaloguj się
  Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem
  ładnie to tak zmieniać regulamin w trakcie trwania konkursu dodając, że w mailu trzeba podać imię nazwisko i numer telefonu? przed południem, jak wysyłałem maila, to nie było jeszcze tej wzmianki, więc pewnie odrzucicie moją propozycję ze względu na brak wymogów formalnych (brak nr telefonu)...
  już oceniałe(a)ś
  2
  0