Przedstawiamy państwu regulamin konkursu "Jedz, Pij, Warszawo".
Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Konkurs pod nazwą „Jedz, Pij, Warszawo”, przez Agorę S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10, 00-732 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 59944, NIP 526-030-56-44, kapitał zakładowy: 46.580.831,00 zł, wpłacony w całości, zwaną dalej „Organizatorem”.

2. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem”, jest dostępny w serwisie internetowym Organizatora pod adresem: Warszawa.wyborcza.pl. Fundatorem nagród w konkursie jest Good Food Concept z siedzibą w Warszawie, (00-866 ); ul. Żelazna 68, NIP: 527-27-28-066

3. Konkurs zostanie przeprowadzony na łamach lokalnych stron „Gazety Wyborczej” w Warszawie.

§ 2. Uczestnictwo w Konkursie

1. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

2. Uczestnikami Konkursu, zwanymi dalej „Uczestnikami”, mogą być pełnoletnie osoby fizyczne, mające pełną zdolność do czynności prawnych oraz zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, spełniające warunki określone w Regulaminie. Osoby niepełnoletnie nie mogą brać udziału w Konkursie. Uczestnikami Konkursu nie mogą być pracownicy ani stali współpracownicy Organizatora oraz Fundatora ani krewni i powinowaci do drugiego stopnia pokrewieństwa pracowników/współpracowników Organizatora lub Fundatora.

3. Warunkiem uczestnictwa i możliwości ubiegania się o nagrodę jest przestrzeganie przez Uczestnika zasad określonych w Regulaminie.

§ 3. Zgłoszenie udziału, warunki udziału i przebieg Konkursu

1. Konkurs zostanie ogłoszony w dniu 21 stycznia 2020 r. w serwisie Warszawa.wyborcza.pl. Trwać będzie do 23 stycznia 2020 r. do godz. 15.00

2. Zadanie konkursowe będzie polegało na przesłaniu drogą mailową krótkiego uzasadnienia (do 200 znaków łącznie ze spacjami), dlaczego chcieliby Państwo otrzymać wejściówki na Festiwal Jedz Pij Warszawo. Prace konkursowe należy przesłać w terminie:

od 21.01.2020 od godz: 18.00 do 23.01.2020 do godz. 15.00. Podane godziny są godzinami czasu w Polsce.

Zgłoszenie konkursowe, zawierające pracę konkursową, należy przesłać na adres poczty elektronicznej:

jedzpijwarszawo@ agora.pl

W tytule zgłoszenia należy podać nazwę konkursu „Jedz Pij Warszawo”. W zgłoszeniu należy podać swoje imię i nazwisko.

3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi w wyniku obrad jury. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do dnia 24 stycznia 2020 do godz 14.00. Zwycięzcy zostaną poinformowani o wygranej przez Organizatora na adres e-mail, z którego wysłano zgłoszenie konkursowe.

4. Po przesłaniu zgłoszenia, Uczestnik nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

5. Uczestnik może nadesłać tylko takie zgłoszenie, które:

5.1 Nie narusza przepisów prawa ani prawem chronionych dóbr osób trzecich. Oznacza to w szczególności, że:

• Uczestnik musi być sam autorem pracy konkursowej i nie może wykorzystać w niej cudzych (w tym pochodzących z Internetu lub aplikacji cyfrowych) treści ani ich fragmentów;

• Inne rozpoznawalne osoby mogą być wymienione w pracy konkursowej tylko, jeżeli udzieliły na to wyraźnego zezwolenia,

• Praca konkursowa nie może zawierać treści obraźliwych, oszczerczych bądź w inny sposób godzących w czyjekolwiek dobre imię;

• Praca konkursowa nie może zawierać treści zabronionych prawem;

• Praca konkursowa nie może zawierać treści sprzecznych z dobrymi obyczajami, np. obscenicznych, godzących w uczucia religijne;

• Praca konkursowa nie może zachęcać do działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub zagrażających bezpieczeństwu.

5.2 Nie promuje innych podmiotów niż Organizator i Fundator ani ich działań bądź produktów.

§ 4. Zasady wyłaniania zwycięzców

1. Tytuł zwycięzcy i prawo do nagrody w Konkursie otrzyma:

15 uczestników którzy spełnią wymagania określone w § 2 i 3 Regulaminu, których praca konkursowa zostanie uznana za najciekawszą przez jury Konkursu.

2. W skład jury wchodzą pracownicy Organizatora (3 osoby).

3. Zwycięzca zostanie powiadomiony o przyznaniu mu nagrody na adres e-mail, z którego zostanie przysłane zgłoszenie konkursowe oraz o sposobie odebrania nagrody.

§ 5. Nagrody

1. Nagrodą w Konkursie jest jednodniowa (obowiązuje tylko w niedzielę 26 stycznia 2020 r.), dwuosobowa wejściówka na Festiwal Jedz Pij Warszawo, który odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w terminie 25-26 stycznia 2020 r.

2. Nagroda zostanie wydana wyłącznie w postaci określonej Regulaminem, bez możliwości wypłaty jej równowartości w gotówce lub zamiany na inną nagrodę rzeczową.

§ 6. Postępowanie reklamacyjne

1. Reklamacje dotyczące Konkursu należy składać do Organizatora w terminie do 10 lutego 2020 r. Reklamacje dotyczące nagród należy składać w terminie do 31 marca 2020 r. Reklamacje należy składać:

a) na piśmie - na adres: Agora S.A., ul. Czerska 8/10, 00- 732 Warszawa „Konkurs: Jedz Pij Warszawo”; reklamacje pisemne należy składać osobiście lub listem;

2. Reklamacje rozpatrywać będzie Organizator w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. Odpowiedź w sprawie reklamacji zostanie przesłana na adres wskazany w piśmie zawierającym reklamację

3. Powyższe postanowienia nie ograniczają praw Uczestników do dochodzenia roszczeń po przeprowadzeniu postępowania reklamacyjnego lub bez zgłaszania reklamacji w tym postępowaniu.

§ 7. Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych wszystkich Uczestników jest Agora S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Czerska 8/10 (00-732). W każdej sprawie dotyczącej danych osobowych przez Administratora można się kontaktować z inspektorem ochrony danych osobowych administratora na adres e-mail iod@agora.pl.

2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych osobowych, to jest: w celu przeprowadzenia Konkursu, wyłonienia zwycięzców, zapewnienia wydania nagród, rozpatrywania reklamacji, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami związanymi z Konkursem (tj. art. 6 ust. 1 lit . f RODO*).

3. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres do 31 marca 2020 r. , z wyjątkiem przetwarzania danych osobowych wyłącznie w celu dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, które będzie trwać nie dłużej niż przez okres 10 lat od dnia otrzymania danych.

5. Uczestnik ma prawo do:

• żądania: dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,

• sprzeciwu wobec ich przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego - bez podawania przyczyny;

sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych, jeżeli jest to związane ze szczególną sytuacją - gdy dane są przetwarzane w uzasadnionym internie administratora danych (tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO);

• wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza prawo .

6. Podanie danych osobowych nie jest wymogiem ustawowym ani umownym, lecz ich niepodanie w zakresie adresu e-mail oraz miejsca zamieszkania uniemożliwia udział w Konkursie, zaś w zakresie imienia i nazwiska i adresu korespondencyjnego - uniemożliwia wydanie nagrody.

Czytaj ten tekst i setki innych dzięki prenumeracie
Wybierz prenumeratę, by czytać to, co Cię ciekawi 
Wyborcza.pl to zawsze sprawdzone informacje, szczere wywiady, zaskakujące reportaże i porady ekspertów w sprawach, którymi żyjemy na co dzień. Do tego magazyny o książkach, historii i teksty z mediów europejskich.
Więcej
    Komentarze
    Zaloguj się
    Chcesz dołączyć do dyskusji? Zostań naszym prenumeratorem