Obejmuje kwartał ulic: Wileńska, Targowa, 11 Listopada, Stalowa, Czynszowa (z ul. Inżynierską, Zaokopową, Środkową na odcinkach od Stalowej do Wileńskiej), i zajmuje ponad 11 ha.

Stare kamienice nie są podłączone do systemu centralnego ogrzewania i ciepłej wody. Mieszkańcy tej części dzielnicy są zagrożeni wykluczeniem społecznym i borykają się z trudną sytuacją mieszkaniową.

Autorzy planu rewitalizacji jako potencjał rozwojowy tego podobszaru wskazują lokale użytkowe w budynkach komunalnych, w szczególności na ul. Stalowej. Część z nich znajduje się na parterze z dostępem do dobrze skomunikowanej ulicy z możliwością przeznaczenia na działalność usługowo-handlową. Motorem rozwoju Nowej Pragi może być budynek przy ul. Inżynierskiej 6 (tzw. Dom pod Syreną, dawniej zajezdnia autobusowa).

Podwórko zagłębia klubowego na ul. 11 ListopadaPodwórko zagłębia klubowego na ul. 11 Listopada Fot. ADAM STĘPIEŃ

Część podobszaru objęta jest ochroną konserwatora zabytków. W rejestrze są m.in.:

dawne zespoły budowlane: przy ul. Inżynierskiej 3 i przy byłej dyrekcji PKP - ul. Targowa 74,

zespół budynków koszarowych - ul. 11 Listopada 13, 15, 17/19,

zabudowania remizy tramwajowej - ul. Inżynierska 6.

Do unikatowych zabytków należą dwie kamienice przy ul. Wileńskiej 19 i 21 z niespotykanym wystrojem klatek schodowych ? znajdują się w nich figuralne malowidła na stropie ostatniej kondygnacji. Oprócz kamienic na ul. Wileńskiej na uwagę zasługuje zwarta pierzeja między ul. Targową a Czynszową. Stoją tu duże kamienice z rozległymi podwórzami.

W sąsiedztwie podobszaru Nowej Pragi przy ul. Strzeleckiej 11/13 znajduje się zabytkowy Pałacyk Konopackiego, który jest jednym z najcenniejszych budynków w historii Pragi. Powstał najprawdopodobniej pomiędzy 1861 a 1866 r., w pierwszych latach rozwoju Nowej Pragi, której twórcą był Ksawery Konopacki.